Residentie Bachensembles

De Maatschap Residentie Bach Ensembles is in 1998 opgericht met als doelstelling het bevorderen van de concertpraktijk van het Residentie Bachkoor, het Residentie Kamerkoor en het Residentie Bachorkest. In 1999 sloot zich daarbij ook de Stichting Cantatediensten Kloosterkerk aan.

Sinds 1989 ben ik zingend lid van het Residentie Kamerkoor, dat onderdeel uitmaakt van de Residentie Bach Ensembles (RBE). Ik ben daar achtereenvolgens 6 jaar penningmeester en 6 jaar voorzitter geweest. Als voorzitter was ik nauw betrokken bij de totstandkoming van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Residentie Kamerkoor, Residentie Bachkoor en Residentie Bachorkest. Nadat ik enkele jaren secretaris van de Maatschap RBE was, en ook nog een periode als interim-voorzitter van de RBE heb gefungeerd, deed zich in 2010 de mogelijkheid voor aan de zakelijke kant van de RBE leiding te gaan geven.

Als zakelijk leider vervul ik een spilfunctie tussen de besturen van de koren, het orkest en de Stichting Cantatediensten, de artistiek leider en productieleider en de vele bij de concertpraktijk betrokken vrijwilligers. Ik ben verantwoordelijk voor een solide financiële basis van de RBE, waarbij de inkomsten gegenereerd worden uit financiële bijdragen door fondsen, stichtingen, overheden, bedrijven en de recettes. Ik zorg voor heldere financiële informatie en verslaglegging t.b.v. de interne organisatie, het bestuur en externe stakeholders. Continuïteit in het genereren van inkomsten uit diverse bronnen is van groot belang.

Samen met artistiek leider Jos Vermunt ben ik het boegbeeld van de Residentie Bach Ensembles, het gezicht naar buiten toe. Daartoe onderhoud ik contacten met partners binnen en buiten de wereld van muziek, muziekeducatie, podiumkunsten etc. Vanzelfsprekend is er ook veel contact met de aan de RBE verbonden orkestmusici, solisten en de beheerders van de diverse (Haagse) concertlocaties.

Ik ben trots op de realisatie van alle activiteiten rondom het veelzijdige lustrumconcert van beide koren en het orkest in 2012, waarbij de ontvangst van H.M. Koningin Beatrix en vele andere hoogwaardigheidsbekleders historisch te noemen is. In samenwerking met het ‘Orkest van het Oosten’ heb ik in 2013, aan de vooravond van alle herdenkingen rond 200 jaar Koninkrijk, een drietal concerten georganiseerd met een – opnieuw uitgegeven- Feestcantate van W.F.G. Nicolaï, geschreven t.g.v. de onthulling van het standbeeld op Plein 1813 (Den Haag). Deze concerten vonden plaats in Enschede, Zwolle en Den Haag.

Ik kijk uit naar het lustrumseizoen 2017-2018, waarin o.a. gevierd wordt dat het 55 jaar geleden is dat de Cantatediensten in Den Haag van start gingen, op initiatief van ds. J.H. Boerlijst en cantor-organist Gerard Akkerhuis.

Actueel

Opdrachtgevers